Begge de praktiske prøvene på samme dag

Avgjørelsen er tidligere blitt tolket som at kjøregård og trafikal prøve må gjennomføres på ulike dager, med både økte kostnader for elevene og logistikktrøbbel for trafikkskolene som følge.

I fjor gikk også ryktene om at flere trafikkstasjoner skulle legge ned tilbudet om MC-førerprøve , og i media sto det at tilbudet allerede var avviklet på Billingstad i Asker og på Lillehammer. Dermed ba MC-organisasjonene om et møte med Samferdselsdepartementet. I dette møtet avkreftet statssekretær Bård Hoksrud ryktene om å redusere MC-tilbudet ved trafikkstasjonene, og han lovte å holde organisasjonene informert om utviklingen.

Både delt praktisk førerprøve og fremtidig tjenestetilbud sto på dagsordenen da Vegdirektoratet hadde innkalt NMCU, MC-importørenes forening (MCF), Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) og Trafikkforum til avklaringsmøte 15. april. Ifølge NMCUs hjemmeside stilte direktoratet med ikke mindre enn fire representanter i møtet, deriblant prosjektleder for implementering av TK- brukerstrategi og avdelingsdirektør ved seksjon for trafikkopplæring og førerkort.

Kun de som ønsker dette selv skal få dele førerprøven
Når det gjelder delt praktisk førerprøve, ble det heldigvis avklart at trafikkstasjonene har fått beskjed om at begge de praktiske prøvene skal kunne tas på samme dag så langt som mulig. NMCU spurte hva «så langt mulig» betyr, og svaret fra direktoratet var krystallklart: «Det betyr at trafikkstasjonene skal ha et tilbud som gjør at kandidater som ønsker det skal kunne bestille tid til trafikal prøve på samme dag som prøven i kjøregård.» Med andre ord gode nyheter, førerprøven forblir som tidligere, men de som ønsker det selv får nå muligheten til å dele opp prøven på ulike dager.

Møtet med direktoratet var også en oppfølging av møtet med Samferdselsdepartementet i fjor høst, der det ble lovet oppdatering om utviklingen. På møtet 15. april ble det gitt en omfattende orientering om fremtidig tjenestestruktur i Statens vegvesen. Vegdirektoratet vil starte et større prosjekt der man via en helhetlig gjennomgang skal se på mulige endringer i tjenestestrukturen for å forenkle og forbedre tilbudet. Nye løsninger skal ha brukeren i fokus, og en viktig endring er at publikum skal ha selvbetjeningsløsninger på nett for alle tjenester som ikke krever personlig oppmøte. 

Nærhet til brukerne skal vektlegges
En la ikke skjul på at målet med effektiviseringen er å spare penger. Det finnes imidlertid klare politiske føringer for prosjektet. Blant annet stiller departementet krav om at faglig kvalitet på tjenestene skal oppfylles og at den nye tjenestestrukturen skal bidra til likebehandling og forutsigbarhet. Minimum 70% av brukerne bør ha mindre enn to timers reisevei . Det skal også være et likeverdig tilbud over hele landet og, det må vurderes om endringer kan overføre kostnader fra det offentlige til private. Samferdselsdepartementet har presisert overfor Vegdirektoratet at alle forslag til endringer i tjenestetilbudet skal forelegges dem før eventuell iverksettelse. Dette har Vegdirektoratet igjen presisert overfor vegvesenets regioner, som har ansvar for den operative delen av virksomheten.  Ingen konkrete forslag er utformet ennå , men likevel har det gått mange rykter blant ansatte ute ved trafikkstasjonene. Det er forståelig at ansatte kan bli bekymret, men det er selvfølgelig uheldig at løse rykter når media. 

Når det gjelder tilbud om praktisk førerprøve, uttalte Vegdirektoratet at en mulig endring kan være å flytte fra en trafikkstasjon til et annet og mer egnet område. NMCU spurte om den trafikale prøven også kunne gå ut fra dette området, og svaret på det var et klart ja, i tråd med de politiske føringene om korte avstander for kundene. Direktoratet antydet også et fremtidig samarbeid med trafikkskolebransjen og andre om felles trygge kjøregårdsområder der man kan dra fordel av felles bruk og deling av kostnader, men dette krever en grundig juridisk gjennomgang i forkant.
Prosessen med en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet skal starte i mai. Interessenter skal informeres underveis. Forslagene er planlagt sendt ut på ekstern høring vinteren 2016, med samfunnsøkonomisk analyse og oversendelse til Samferdselsdepartementet for vedtak våren 2016.

Sektororganisasjonene vil få anledning til å kommentere alle forslag til endringer i høringsrunden. 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser