Regjeringen sier nei til wirerekkverk

– Siden 2006 har det vært forbudt å bygge nye veistrekninger med wirerekkverk. Forbudet opprettholdes fordi trafikksikkerheten ivaretas på en god måte med andre typer midtrekkverk, uttaler samferdselsminister Marit Arnstad.
 
Det er flere faktorer som underbygger departementets avgjørelse om ikke å tillate bruk av denne rekkverkstypen igjen:

• Motorsyklister, som er en svært ulykkesutsatt trafikantgruppe, opplever wirerekkverk som utrygt.
• Det finnes alternative rekkverkstyper som ivaretar trafikksikkerheten og som også kan benyttes på smale veier.
• Vedlikeholdskostnadene for wirerekkverk er høyere enn for andre rekkverkstyper.
• Det forelå en tverrpolitisk enighet om forbud i 2006, en enighet som synes videreført våren 2013 i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023.


Bakgrunnen for avgjørelsen er at Vegdirektoratet i 2011 foreslo å tillate bruk av wirerekkverk i et begrenset omfang, i tillegg til andre endringer som gjelder bruk av midtrekkverk. Vegdirektoratet foretok i 2012 en høring med forslag til endrede retningslinjer for bruk av midtrekkverk.
 

For flere opplysninger, se:

Brev av 26. september 2013 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser