Offroadsykler trues av ABS-krav

I forrige uke kom EU-kommisjonen med sitt forslag til en såkalt «Forordning om godkjenning og markedskontroll av to- og trehjulede kjøretøy. Hensikten med forordningen er å samle alle eksisterende direktiv om typegodkjenning av motorsykler i ett dokument, og samtidig innføre tiltak som bedrer sikkerheten og de miljømessige ytelsene.

Ingen effektgrense
Flere av de foreslåtte tiltakene er bra for oss motorsyklister. For det første erkjenner Kommisjonen endelig hva FEMA (altså NMCUs europeiske søsterorganisasjon) har drevet kampanje for i mange år: Den antatte sammenhengen mellom effekt og trafikksikkerhet er misvisende. Derfor foreslår Kommisjonen at det ikke lenger er tillatt for medlemslandene å forby motorsykler med maksimal effekt på mer enn 74 kW (100 hk grense). Det eneste EØS-landet som i dag har slik grense er Frankrike, men flere land var interessert i å innføre tiltaket. Heldigvis er dette nå skutt ned av Kommisjonen.

Strengere utslippsregler og strengere ansvar
Utslippsgrensene for motorsykler vil bli strengere. Kommisjonen foreslår at dette skal skje i steg, fra dagens Euro 3 til Euro 4, Euro 5 og Euro 6 innen 2020. Da har motorsykkel samme utslippsgrenser som personbil. FEMA har støttet innføringen av skjerpede utslippsgrenser, fordi det da blir synliggjort at en motorsykkel er mindre miljøbelastende enn en personbil.

Kommisjonen vil også gjøre produsentene ansvarlig for utslippsnivåene sykkelen ble typegodkjent etter holdes over tid, på engelsk In Use Compliance, eller bare IUC. Dette er for første gang produsenten holdes ansvarlig for at utslippene ikke øker når motorsykkelen tas i bruk. EU-kommisjonen foreslår IUC-krav på minimum 50.000 km for motorsykler som skal tilfredsstille Euro 6. FEMA vurderer om ikke denne distansen bør økes, slik at den bedre harmonerer med tilsvarende krav til personbiler.

Fra og med 2017 skal alle motoriserte tohjulinger være utstyrt med et elektronisk diagnosesystem, på engelsk On Board Diagnostics, eller bare OBD. Systemet skal overvåke svikt og forringelse av motor og styringssystemer. FEMA ser at OBD kan være en fordel dersom viktig informasjon om reparasjon og vedlikehold fra produsentene samtidig holdes fritt tilgjengelig for forbrukerne. Så langt lover Kommisjonen «en rimelig avgift for tilgang til reparasjon og vedlikehold» for forhandlere og verksteder. FEMA har understreket at dette også må omfatte privatpersoner som selv vil reparere motorsyklene sine. Kommisjonen har signalisert støtte til dette standpunktet.

Slutt på motormodifikasjoner, slutt på bremsing uten elektronikk?
Kommisjonen vil begrense mulighetene til å modifisere en motorsykkels «drivlinje» (motor, motorstyring, avgassystem, gearkasse, kraftoverføring og utveksling) i den hensikt å øke dreiemoment, effekt eller topphastighet. Før utviklingen av detaljerte tiltak vil man gjennomføre en undersøkelse for å avklare hvorvidt endringene fører til vesentlig belastninger på miljøet eller påvirker sikkerheten til motorsyklistene. FEMA på sin side mener at endringer på motor eller drivverk fritt må kunne gjøres så lenge man holder seg innenfor de begrensningene den førerkortklassen man innehar gir. For FEMA er det også helt avgjørende at privatpersoner kan bygge om og bygge opp motorsykler også i framtiden. Kommisjonen er innstilt på å rådføre seg med FEMA når det detaljerte regleverket skal utvikles.

Kommisjonen vil innføre blokkeringsfrie bremser (ABS) på alle nye motorsykler større enn 125cc fra 2017. Scootere og lette motorsykler må være utstyrt med enten kombinerte bremser eller blokkeringsfrie bremser. ABS har mange fordeler men det er fortsatt spørsmål som må avklares: Vil det øke prisen på motorsykler? Hva med vedlikeholdskostnader? Hva med holdbarhet og pålitelighet? Før disse spørsmålene er besvart er FEMA skeptisk til et påbud om ABS på alle sykler. FEMA vil i stedet at produsentene skal tilby samme modell med og uten ABS. Og uansett krever FEMA at ABS-sykler må være utstyrt med en av/på knapp slik at systemet kan slås av ved kjøring på ikke-asfalterte veier.

Eco-merking, automatiske kjørelys og unntak for små serier
Kommisjonen stiller nå krav til produsentene om å oppgi tall for bensinforbruk/CO2 utslipp. Dette er veldig viktig fordi vi nå vil kunne foreta direkte sammenlikninger mellom motorsyklers og bilers påvirkning på drivhuseffekten. Pålegget fra Kommisjonen er selvfølgelig særlig positivt for norske motorsyklister fordi alle de politisk partiene jo har sagt at når tallene fra produsentene foreligger skal motorsykler få innført en CO2 komponent i beregningen av registreringsavgiften.

En annen ny bestemmelse er at lyset på nye sykler skal slå seg på automatisk. Dette tiltaket er allerede innført på de fleste nye motorsykler. FEMA har imidlertid krevd en forsikring om at lyset først kommer på når motoren er i gang, slik at man kan drive feilsøking med tenningen på uten å tappe batteriet for strøm.

Unntak for små serier
For FEMA er det viktig at privatpersoner og småbedrifter kan bygge enkeltsykler eller små serier uten å måtte foreta en fullstendig og svært kostbar EU-typegodkjenning. Derfor er FEMA fornøyd med at Kommisjonen i sitt forslag viderefører prinsippet om unntak for små serier. FEMA er imidlertid i tvil om at en begrensning på 50 motorsykler og 100 sidevognsykler per år er tilstrekkelig og vil forhandle om dette antallet.

I tillegg innholder forslaget fra EU-kommisjonen en ambisjon om økt kontroll med det europeiske motorsykkelmarkedet, slik at mindreverdige produkter, som ikke oppfyller EUs krav, blir sneket inn på markedet i system basert på tillit til at oppgitte opplysninger stemmer. Den økte kontrollen skal skje gjennom hyppige stikkprøver.

FEMA med lobbyvirksomhet
Forordning om godkjenning og markedskontroll av to- og trehjulede kjøretøy skal nå til behandling og godkjenning i Europaparlamentet og Rådet, før ikrafttredelse. FEMA har allerede startet sin lobbying for å få forsterket de gode forslagene og endret de mindre gode.

Saken er i sin helhet hentet fra nettsiden til NMCU. Du finner link under.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser