Negativ ulykkestendens i 2016

Totalt antall omkomne motorsyklister per 1. november var 22 personer, og dette er to flere enn på samme tidspunkt i fjor. Førerfeil er antakeligvis årsaken til 12 av ulykkene, men tre av dem kan forklares med akutt sykdom. Ellers er det snakk om en viltulykke, to skyldes akutte veifeller, tre av ulykkene med fatal utgang var SE OSS-ulykker, mens i fire av tilfellene var årsaken svært høy hastighet. Ni av de omkomne var 50 år og eldre.

De ovenfor nevnte årsakene er foreløpig basert på en rask gjennomgang av de første rapportene, og må ses på som kvalifiserte antakelser før de endelige og grundige rapportene foreligger.

NMCU påpeker imidlertid at det at motorsykkelkjøring i Oslotrafikken er svært farlig må ses på som en myte. Ingen er omkommet på tung motorsykkel i Oslo i perioden 2010-2016. Statistisk sett går tallet på ulykker ned for hvert år, til tross for antall registrerte motorsykler og mopeder og stadig tettere trafikk. NMCU tror årsaken kan være at bilister som kjører i Oslo er blitt vant til motorsyklistene og tar hensyn til disse ved køkjøring, mens motorsyklistene på sin side har lært seg å opptre forutsigbart og vise måtehold. Såkalt fildeling kan være en krevende øvelse for begge parter, men fungerer tydeligvis etter hensikten i Oslotrafikken.

At motorsyklister kan benytte kollektivfeltet på innfartsveiene har også hatt en positiv effekt. Det er også av betydning at føreropplæringen er blitt veldig mye bedre etter 2005.

Hva er din egen erfaring, både fra Oslotrafikken og andre steder i landet? Er det positive eller negative tendenser å spore blant ulike trafikantgrupper når det gjelder å vise hensyn, følge trafikkreglene og å unngå ekstrematferd?

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser