Hvordan redusere antall MC-ulykker?

30 prosent av motorsykkelulykkene skyldes ekstrem adferd – for høy fart, føreren er ruset, eller har ikke gyldig førerkort. Dette er selvsagt en sak for politiet. Statistikken viser ellers at når det gjelder motorsykkelrelaterte dødsulykker i perioden 2010-2014, var 46 % utforkjøringer, 24 % møteulykker, og 23 % skjedde i veikryss. 7 % skyldes andre faktorer, og over halvparten var kollisjoner med andre kjøretøy.

Den vanligste typen utforkjøring er til høyre i venstre kurve, og til venstre i høyre kurve. Nest etter dette kommer utforkjøring på rett strekning.

Det er viktig å påpeke at antallet motorsykkelulykker har gått ned de siste årene, til tross for at det har blitt flere som kjører tohjuling. Men statistikken viser likevel at motorsykkelførere er mest utsatt for trafikkulykker, og i en artikkel på Vegnett.no listes det opp mulige tiltak.

Motorsykkelkjøring må ses på som ferskvare, og man skal ikke kjøre fortere enn formen tilsier, spesielt om våren. Og både unge og eldre førere bør ta oppfriskningskurs. Blant annet planlegger NMCU et kurs for aldersgruppen 65+.

Statens Vegvesen har utarbeidet en strategi for hvordan man kan redusere antall ulykker, og lager i disse dager en ny samarbeidsavtale med NMCU der det beskrives tiltak for færre ulykker. Eksempler på tiltak er:

  • Reviderte læreplaner for A1 og moped.
  • Sikkerhetskurs i trafikk, med vekt på samhandling.
  • MC-rådet og fylkesvise MC-forum vil utarbeide en effektiv kommunikasjonsstrategi om mulige konsekvenser av ulovlig trimming for unge førere.
  • Statens vegvesen og NMCU opprettholder og viderefører samarbeidet om rapportering av vegfeller.
  • Statens vegvesen vil arbeide for å utstyre rekkverk i farlige ytterkurver med motorsykkelvennlige underskinner i overensstemmelse med kriteriene i Statens vegvesens håndbok N101.
  • Vegvesenet initierer et trafikksikkerhetsteam med motorsykkeleksperter, for bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid for førere av lett motorsykkel og moped.
  • NMCU beskriver og iverksetter et tiltak rettet mot eldre MC-førere (65+).
  • NMCU, i samarbeid med MC-forhandlerne, sørger for at motorsyklistene og mopedførerne får god sikkerhetsinformasjon og faglige råd ved kjøp av hjelm og kjøreutstyr.
  • Vegvesenet og NMCU fortsetter å oppfordre motorsyklister og mopedførere til å bruke kjøreutstyr med synbarhetsfarger.

​​​​​Hva er dine synspunkter i denne viktige saken?
 

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser