Gavepakke til motorsykkelentusiaster

Det har vært et sterkt ønske fra motorsykkeleiere at det skal kunne foretas noe større modifikasjoner på motorsyklene.

En motorsykkel består av to hovedkomponenter: ramme og motor. Den nye forskriften åpner for omfattende forandringer i eller utskifting av en av disse hovedkomponentene uten at det kan kalles oppbygging, skriver NMCU på sine nettsider.

Ved at en av hovedkomponentene beholdes uendret, vil motorsykkelen fortsatt anses som det samme kjøretøyet som det var da det ble førstegangsregistrert.

Enklere å bygge om
Reglene i kjøretøyforskriften har ikke bestandig vært like anvendelige for motorsykler som for andre kjøretøyer. Grensene har vært uklare mellom reparasjon/ombygging på den ene siden og oppbygging på den annen side.

Forskriftsendringen vil forhåpentligvis gjøre det lettere for de som ønsker å bygge om motorsykkelen sin å vite hvilke bestemmelser de har å forholde seg til. Forhåpentligvis vil det også føre til økt likebehandling ved godkjenning av reparerte, ombygde eller oppbygde motorsykler.

Må registreres
Dersom en av hovedkomponentene ikke er merket med identifikasjonsnummer skal den ved ombygging utstyres med varig identifikasjonsnummer. I tillegg skal det legges inn i motorvognregisteret og i vognkortet hvilke endringer som er foretatt slik at myndighetene har oversikt over dette ved en evt. senere ombygging. Dette er for å forhindre at regelverket blir misbrukt.

Eieren av den ombygde motorsykkelen må også kunne dokumentere opprinnelsen til hovedkomponenten som benyttes ved ombygging i registreringsdokumenter, kvitteringer eller lignende.

Ved omfattende ombygging skal saken framlegges for Statens vegvesens spesialistgruppe for oppbygde, ombygde og reparerte kjøretøy (SFOOR). Det skal også utarbeides retningslinjer for hvordan de nye reglene skal følges.

Sikkerhetsvurdering
For å ivareta sikkerheten vil det ved utskiftning eller endring av ramme måtte godtgjøres at den har tilfredsstillende styrkeegenskaper og kjøreegenskaper.
Ved endring eller bytte av motor må det dokumenteres at eksisterende ramme, hjuloppheng, bremser m.v. er tilpasset motoren.
Vegdirektoratet anslår at omfanget av kjøretøy som forskriftsendringene vil angå er ca. 200.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser