Forskrift om amatørbygg vedtatt

Dermed rakk Norge å få på plass et nasjonalt godkjenningsregime før den nye typegodkjenningsforordningen fra EU kommer. Den nye EU-forordningen vil trolig forby nasjonale godkjenningsregler som ikke allerede eksisterte når forordningen trer i kraft.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet Vegdirektoratet muligheten for en slik godkjenningsordning, og sendte et forslag ut på høring høsten 2012.

Amatørbyggeforskriften setter krav til søkeprosess og dokumentasjon, men det vil bli lempet på tekniske krav innenfor rammen av det som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Trafikksikkerheten skal ivaretas på forsvarlig vis ved trinnvis oppfølging av byggeprosjektene. Det er vedtatt en begrensning på hvor mange kjøretøyer som kan godkjennes etter denne ordningen. Antallet er 100 biler og 130 motorsykler per år.

Avgiftsspørsmålet er ennå ikke avklart. Interessen vil selvsagt avhenge av hvor mye det vil koste å bygge slike kjøretøyer helt fra bunnen av.

Forskriften trer i kraft 1.1.2014. Den gjelder ikke byggeprosjekter som er påbegynt før denne datoen.

Kilde: Norsk Motorcykkel Union

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser