EU-kompromiss om PKK

Først aktuelt fra 2022 – hvis det blir PKK
EU vil innføre PKK for tung MC, men først fra 2022, og med en klausul om at medlemsstatene kan la være dersom det er innført alternative tiltak og dersom trafikksikkerhetsutviklingen mellom 2017 og 2022 har vært god. Når det gjelder lett MC (og antagelig også moped) sier kompromisset at Kommisjonen innen fem år skal komme med en rapport om det er kostnadseffektivt å inkludere de lette motoriserte to- og trehjulingene i ordningen.

Historiske kjøretøy og lette tilhengere unntas
Kompromisset fritar også historiske kjøretøy og lette tilhengere med en egenvekt under 750 kg fra ordningen. Tilhengere mellom 750 kg og 3500 kg skal vurderes tatt inn i ordningen hvis det er kostnadseffektivt grunnlag for å gjøre det. På grunn av kompromisset er heller ikke saken om harmonisert og utvidet periodisk kjøretøykontroll lenger en forordning (som alle land må innføre bokstav for bokstav) men et direktiv (som gir medlemsstatene større slakk).

FEMA og regjeringen har jobbet aktivt mot
Både FEMA og den norske regjeringen (Samferdselsdepartementet) har bidratt aktivt til å hindre flere av punktene i Kommisjonens forslag. Kompromisset er en direkte følge av den politiske og folkelige motstanden mot det opprinnelige forslaget fra Kommisjonen, som manglet proposjoner  og et troverdig, vitenskapelig datagrunnlag.

Kun Rødt er for
Både den forrige og den sittende regjeringen er mot PKK for MC og moped. Blant partiene er det kun Rødt som sier de er for. Statens vegvesen er i utgangspunktet nøytrale, men etaten støtter seg ofte til fakta fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Når det gjelder PKK, har TØI behørig dokumentert at trafikksikkerhetseffektene er minimale.


Viktig å holde ulykkesstatistikken nede
Nåværende politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har i to møter med NMCU nylig bekreftet at de ser ingen vits i å innlemme motoriserte to- og trehjulinger i PKK-ordningen. Både fordi et slikt tiltak ville mangle proporsjonalitet, og fordi det i praksis er håpløst å gjennomføre i et land med lang vinter og store avstander. Med det handlingsrommet som finnes i EU-kompromisset regner NMCU med at Norge i fremtiden ikke får PKK for MC og moped. Motorsyklister må også bidra til at vi ikke får en forverring i ulykkesstatistikken for MC.

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser