Avgiftsjusteringer for MC vedtatt

Finansminister Siv Jensen varslet under vårmønstringen på Lillestrøm at regjeringen kom til å foreslå reduksjoner i engangsavgiften for MC. Nå foreligger revidert nasjonalbudsjett, og tallene er klare: Innslagspunktet for kubikk-avgift heves fra 125ccm til 225ccm, samtidig som satsene både for kubikk- og CO2-avgift reduseres med 4%.
Forslaget gir en lettelse i engangsavgiften for motorsykler på om lag 10% i gjennomsnitt.

Størrelsen på lettelsen for den enkelte motorsykkel avhenger av sykkelens CO2-utslipp og slagvolum. Motorsykler med lav avgift i dag får den største prosentvise lettelsen.
For motorsykler uten registrert utslippsinformasjon er engangsavgiften basert på slagvolum og motoreffekt i tillegg til en stykkavgift. Det blir gjort om lag tilsvarende endringer i avgiften for disse syklene som for motorsyklene med utslippsinformasjon. Endringen gjøres gjeldende for alle motorsykler som registreres etter 1.juli 2019.
Fra samme dato senkes også «veterangrensen» fra 30 til 20 år. Dette ble varslet allerede i Granavold-erklæringen, men da var det kun snakk om biler. Nå er det klart at endringen gjøres gjeldende for alle kjøretøygrupper, og regjeringen er ikke snauere enn at de nevner motorsykkel som eksempel.
Endringen innebærer at alle sykler som oppnår 20 års registreringstid i løpet av 2019 fritas for engangsavgift. Det vil gjøre bruktimport av en 800-900 kubikks 1999-modell 5-6000 kroner billigere, noe som selvsagt også vil påvirke prisene på sykler som allerede finnes i landet. Regjeringen forventer at dette vil gi staten et inntektstap på ca 10 millioner årlig. Endringene i engangsavgiften for nyere kjøretøy som er beskrevet over forventes å gi et inntektstap på ca 25 millioner årlig. Ved tidligere avgiftsreduksjoner har for øvrig disse anslagene blitt gjort til skamme, fordi avgiftslettelsen har ført til øket salg, slik at statens inntekter i noen tilfeller også har øket.
Styreleder i NMCU, Odd Terje Døvik, berømmer regjeringen for å følge opp valgløfter og regjeringserklæringer, og understreker at organisasjonen setter pris både på avgiftsreduksjon og det faktum at MC behandles likt med bil når «veterangrensen» justeres. Men, legger han til: Prinsipielt mener vi fremdeles at overgangen til et miljøbasert avgiftssystem må innebære at kubikk-avgiften skrotes til fordel for en NOx-avgift, og det vil vi fortsette å kjempe for. Det er imidlertid en mer prinsipiell sak som nok hører hjemme i et ordinært statsbudsjettt. Kanskje det kommer i 2020?
Kilde: NMCU.org

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser