Pressemelding fra NMCU: Nytt førerkortdirektiv

I arbeidet med å revidere førerkortdirektivet har EU-parlamentets saksordfører, Karima Delli fra Frankrike, kommet med sitt utkast. Her foreslår hun blant annet å fjerne muligheten for å ta førerkort direkte på tung MC, uten å gå veien via «lett» og «mellomtung». Det foreslås også å innføre absolutte fartsgrenser på 90, 100 og 110 km/t for hhv lette, mellomtunge og tunge motorsykler.

Blant en rekke andre tiltak foreslås det også å redusere gyldighetstiden for førerkort til 10 år, nye og strengere krav for førere over 60, 18-års grense for både for moped og lett MC samt fjerning av muligheten til å ta klasse A direkte etter fylte 24 år. Man ønsker også en harmonisering av prikk-systemet for å hindre at personer som har mistet lappen i ett land reiser til et annet og får nytt førerkort der.

Leder av sentralstyret i Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Odd Terje Døvik, reagerer skarpt på forslaget.

· Dette er forslag som fremmes i trafikksikkerhetens navn, men som savner enhver sikkerhetsmessig begrunnelse, sier Døvik.

· Forslaget om differensierte fartsgrenser er tvert imot direkte trafikkfarlig. Her skal biler og andre tunge kjøretøy ha én fartsgrense, mens en motorsyklist – som allerede er mer sårbar – skal tvinges til å kjøre med lavere fart. Dette er helt uakseptabelt, og har ingenting med trafikksikkerhet å gjøre.

· Innføring av en absolutt fartsgrense på 90 km/t for lettvektere er et skritt i feil retning, og bare ørlite bedre enn grensen på 80 km/t som vi heldigvis ble kvitt for noen år siden. I dag kan en lett motorsykkel følge trafikken overalt, og slipper dermed å bli utsatt for farlige forbikjøringer eller «pushing» fra større og hurtigere kjøretøy. At mellomtunge og tunge motorsykler skal begrenses til hhv 100 og 110 km/t er like meningsløst. Det vil øke ulykkesrisikoen og dramatisk redusere bruksverdien av disse kjøretøyene.

Paradoksalt nok foreslår saksordføreren et helt nytt punkt angående «sårbare trafikantgrupper», og her er førere av «motoriserte to-hjulinger» tatt med.

– Det er bra, sier Døvik, men da må hun ikke samtidig frata oss retten til å holde følge med trafikken ellers!

NMCU er heller ikke særlig imponert over forslaget til endringer av førerkortklassene.

· Den trinnvise adgangen til motorsykkel-førerkortet har vært omdiskutert, men fra NMCUs side mener vi den har vært en suksess. Det er bra at man vil beholde den, men helt uforståelig at man vil heve aldersgrensen med to år for hvert trinn. Og at en godt voksen person over 24 år som gjerne har kjørt bil i flere år ikke skal kunne gå direkte til tung motorsykkel er selvsagt helt urimelig.
At saksordføreren åpner for å heve aldersgrensen for moped og lett MC til 18 år (mens kommisjonen faktisk ønsket å senke moped-grensen til 14) virker også lite gjennomtenkt, sier Døvik

· Moped og lett motorsykkel bidrar til å løse mange unge menneskers transportbehov, særlig i grisgrendte strøk. En heving av aldersgrensen til 18 år for moped og lett MC vil gjøre hverdagen betydelig vanskeligere for aldersgruppen 16-18 år – og vil over tid føre til at disse kjøretøyene forsvinner fra trafikkbildet.
Saksordføreren foreslår også at unge førere ikke skal ha lov til å ferdes i trafikken om natten (definert til tidsrommet mellom kl. 24 og kl. 06), og at det innføres en egen promille-grense (0.0) for unge trafikanter – med tilhørende strenge straffer.

NMCU konstaterer for øvrig at det ikke bare er motorsyklistene som blinkes ut i saksordførerens forslag. Hun vil blant annet innføre et differensiert bil-førerkort, der dagens klasse B begrenses til biler under 1800 kg. For å kjøre biler som veier mer enn 1800 kg (f.eks. en el-bil) må man ha B+, og det kan man først få etter to år. Hun vil fjerne retten til å kjøre moped dersom man kun har førerkort for bil og hun vil ha en generell fartsgrense på 110 km/t for B og 130 km/t for B+.

– Det verste med hele forslaget er at det i liten grad forholder seg til den faktiske trafikksikkerhetsutviklingen for moped og MC, sier Døvik. Ulykkestallene holder seg stabilt, selv om antallet motorsykler på europeiske veier har øket dramatisk de siste 20 årene.

– Bedret føreropplæring og tekniske nyvinninger har hatt effekt. Saksordførerens forslag innebærer å skru klokka tilbake, sier Døvik – og lover at NMCU og deres europeiske paraplyorganisasjon FEMA ikke har tenkt å sitte stille i denne saken.

Mer info om NMCU kan du finne på deres hjemmeside: https://nmcu.org/

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser